תקנון

 1. כללי

אתר זה, בבעלות עדן אוגן להלן “להפיץ את האור'” מרחוב היוזמה 6 עפולה 0533212931

    

2       להפיץ את האור מאפשרת ומאשרת גישה לכל המעוניין לאתר:
חלקו העיקרי של האתר הינו אינפורמטיבי. מטרתו להעביר מידע על הקריסטלים ברובד האנרגטי.
האתר כולל מאמרים בהם מידע על הקריסטלים הסיפור שלהם והשימוש בהם.
האתר כולל תמונות ומידע על סוגי קריסטלים שונים, המידע אודות הקריסטלים באתר נכתב מניסיון אישי ונלקח מאתרה של מיכל ביאל באישורה.

הקריסטלים אינם מהווים תחליף לתרופה או לטיפול רפואי, פיזי מנטלי או נפשי. הקריסטלים הם תוספת מבורכת שביכולתה להעצים דרכי ריפוי קונבנציונליים אך אינם מחליפים אותם.
השימוש בקריסטל במקום טיפול רפואי, באחריות מי שבוחר בכך בלבד. 

להפיץ את האור מאשרת לך גישה אל האתר והשירותים המסופקים באמצעותו, והכל בכפוף לתנאים המפורטים להלן.
תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחיות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.

רכישה באתר הינה עבור בגירים בלבד שמלאו להם 18 שנה. להפיץ את האור שומרת לה את הזכות לבטל עסקאות שבוצעו על ידי קטינים מתחת לגיל 18.

תנאי השימוש יחולו על כל שימוש ו/או רכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס לכל דיון בינך ובין החברה אלא, אם שונו/תוקנו במסמך חתום ע”י שני הצדדים. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם השימוש באתר. במידה ואינך מעוניין/מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
בעצם גלישתך ו/או שימושך באתר הינך מקבל על עצמך ללא סייג את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, על כל המחויבויות הנובעות מכך והינך מסכים להם במלואם.
הינך מצהיר כי הינך בעל הרשאה חוקית וכשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר ולבצע רכישות דרך האתר.
כתנאי לשימוש באתר אינטרנט זה, הנך מתחייב כלפי להפיץ את האור שלא לעשות שימוש באתר לשום מטרה בלתי חוקית, ו/או לשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתנאי השימוש.

להפיץ את האור שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. מוסכם בזה כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

.      רכישת פריטים:
3.1
הרשאים לבצע פעולות רכישה באתר: כל מי שהינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה, דרכון או תעודה ממדינה אחרת המאפשרת תשלום בכרטיס אשראי או חברה המאוגדת כדין, לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ו/או שותפות כדין, הרשומה ברשם השותפויות בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף ביום ביצוע הרכישה ועד למילוי אחר כל תנאי הרכישה, אשר הונפק בישראל, על ידי אחת מחברות האשראי או שהונפק בחו”ל ומכובד על ידי חברת סליקה מקומית, ואשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.

3.2
באתר מוצעים למכירה מגוון רחב של פריטים המיובאים לארץ מכל העולם, על ידי להפיץ את האור.
הפרטים הם תוצרים טבעיים של הטבע, ללא מגע, חלקם תוצרי הטבע שעברו ליטוש וחלקם משולבים בתכשיטים או מוצרי נוי שיוצרו במדינות שונות ויובאו על פי חוק ע”י להפיץ את האור.

3.3
האתר נועד לביצוע רכישות לצורכי שימוש אישי ובכלל זה לצורך הענקת מתנות כולל רכישה בכמות כמתנות להענקה באירועים וע”י חברות לצוות עובדים, לקוחות ועוד.

3.4
לחברה שמורה הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנות ו/או רכישות אשר לדעתה נעשו בניגוד לאמור. כן עומדת לחברה הזכות לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגד מפרי תנאי השימוש בתקנון זה. החברה שומרת על הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים העומדים לרשותה כנגד כל מי שיפר את זכויותיה ו/או הוראות תקנון זה.

3.5
התצלומים המופיעים באתר נועדו לצורך המחשה בלבד.
היות ומקורם של הקריסטלים בטבע, לכל קריסטל הייחודיות שלו. גם קריסטלים מאותו הסוג והמקור, יראו שונה מעט בשל היותם טבעיים. מסיבה זו, המוצרים אותם תקבלו, יהיו באותה איכות ובגודל דומה למה שבצילום, עם זאת ייתכנו שינויים בגוון – גם שבשל השוני בין הקריסטלים השונים וגם בשל השוני בין צבעי המחשב, כמו כן ייתכנו שינויים קלים בגדול ובצורה, בשל היותם תוצר של הטבע.


3.6
מובהר כי להפיץ את האור אינה אחראית לטעויות מכל סוג שהוא שיופיעו באתר ובכלל זה טעויות במלל, טעויות בתיאור הפריט, במחירו, וכיוצ”ב והיא שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה שמקורה בטעות, כאמור לעיל, ומבלי שלמבצע ההזמנה ו/או לך תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  כנגד הביטול כאמור לעיל.

 

3.7
ייתכן כי המוצר אותו הזמנתם, אזל מהמלאי ומסיבה כלשהי לא הורד מהאתר, במקרה שפריט אזל מהמלאי, או קיים באיכות או גודל שונים, להפיץ את האור תעשה את מירב המאמצים ליצירת קשר טלפוני לעידכון ואפשרות לרכישת פריט חלופי בעל אופי ומחיר דומים ובהתאם תינתן לך האפשרות לשנות את הזמנתך או לבטל את הזמנתך המקורית.

3.8
להפיץ את האור  שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, בכל עת וללא משלוח הודעה מראש, ייבוא של קריסטל או מוצר מבוסס קריסטלים, חומרי ביעור וכל מוצר מכל סיבה שהיא. 

.      ביצוע הזמנות באתר:

4.1
כדי שהחברה תוכל לספק את הפריטים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט במחשב החברה באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה, אנו ממליצים שתפנה לצוות להפיץ את האור בטלפון שמספרו  0533212931

4.2
אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידינו להבטיח שהפריטים יגיעו לידיך. במקרה שהפריטים יחזרו אלינו, עקב פרטים שגויים שמסרת, תחוייב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול בהזמנה. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין על פי דין והחברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר פרטי זיהוי כוזבים כאמור.4.3
לאחר שאישרת את הזמנתך, באמצעות השימוש באופציית “שלח”, אשר מהווה גם אישור לנכונות הפרטים שנמסרו על ידך והסכמתך לרכישה כאמור, תועבר הזמנתך לצוות להפיץ את האור לאיסוף ומשלוח.

4.4
החל מרגע אישור ההזמנה, כאמור, ההזמנה לא ניתנת לשינוי ו/או ביטול על ידך. במקרה של בעיה, ניתן ליצור קשר עם הצוות. הזמנתך תאושר באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת במהלך ביצוע ההזמנה. במידה וההזמנה לא אושרה במייל חוזר על ידי החברה, ייתכן והיתה תקלה במערכת, מצב בו, מומלץ להתקשר ללהפיץ את האור לברור.

4.5
תנאים מוקדמים לביצוע הזמנה, ולאספקת הפריטים שנרכשו הם: (1) סיום בדיקת אימות פרטי כרטיס האשראי שנמסרו על ידך. (2) קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע רכישת הפריטים.

4.6
לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, ובמידה והפריט המבוקש על ידך מצוי במלאי וההזמנה אושרה על ידי החברה כאמור לעיל (ככל שאושרה), תיחשב הצעתך כברת ביצוע והחברה תפעל לאספקת הפריט שהוזמן.

 

 1. מדיניות מחירים:

  המחיר בו תחוייב הנו זה המצוין באתר במועד בו ביצעת את הקנייה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את מחירי הפריטים ו/או השירותים המוצגים באתר, גם ללא הודעה מראש.
 1. אמצעי התשלום:

  התשלום עבור רכישת פריטים באתר יתבצע, אך ורק, באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. החברה לא תכבד כל אמצעי תשלום אחר. במידה והינך מעוניין בתשלום אחר, ניתן לבצע הזמנה טלפונית שלא דרך אתר המכירות.
 1. אספקת המוצרים:


  להפיץ את האור מתחייבת לארוז ולהכין הזמנתך למשלוח תוך שלושה ימי עבודה, שהם ימים שאינם שישי/שבת או חגים, לכל היותר, מיום אישור ההזמנה.
  החבילה תיאסף על שליח באותו היום או למחרת הכנת המשלוח. אספקתם לבית המזמין תוך 4 ימי עסקים.

הפריטים היוצאים מחנות להפיץ את האור, הם קריסטלים טבעיים או מוצרים מבוססי קריסטלים. היות והקריסטלים הם תוצר של הטבע, לרוב, יהיו בהם הבדלי גוונים על הפריט עצמו, שריטות או “פגמים” אחרים שהם חלק מהקריסטל כהיותו מוצר טבעי. קריסטל טבעי, לא יראה “מושלם” מבחינת אחידות מרקם או צבע. החברה, לא תחליף מוצר בשל “פגם” שהוא למעשה חלק טבעי מהקריסטל.
בהחזרת פריט, יש להקפיד על עטיפה נאותה שתשמר את הפריט משבירה במהלך המשלוח.

חל איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה ו/או באתרים המקושרים אליו מידע ו/או חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, מאיים, גס, שיש בו משום לשון הרע וכו’
הינך מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את החברה, עובדיה והבאים מכוחה כנגד כל תביעה ו/או דרישה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, הנובעות משימוש אסור שתעשה באתר, לרבות שימוש בתכנים המופיעים באתר או באתרים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או הנובעות מתוצאותיו של שימוש שנוגד את תקנון האתר.

החברה לא תישא בכל אחריות לנזק שעשוי להיגרם לך לרבות, עיכובים באספקת הפריטים, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו”ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך ההזמנה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאית החברה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם, לפעולות, פרסומים או שירותים הזמינים באתרים אלו. אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתר זה והסתמכות על אתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד.

סיום ההתקשרות:

החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק, להסיר, לשנות ו/או להגביל (לפי העניין) מאפיינים, יישומים, שירותים ו/או תכנים הכלולים באתר או חלקם ו/או להתנות תנאים בקשר אליהם וזאת מבלי צורך להסביר ו/או להודיע דבר.

החברה שומרת על זכותה הבלעדית, לסרב להעניק גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש, ובכלל זה לך, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

החברה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עמך, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה, הנך נדרש לחדול מיד מעשיית שימוש באתר זה.

החברה תהיה רשאית לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה, כולו או חלקו על פי שיקול דעתה הבלעדי, באופן זמני או קבוע וזאת מבלי לתת התראה מראש ומבלי לפעול לצורך גיבוי כלשהו של תכני האתר או חלקם.


עצם השימוש שאתה עושה באתר הינך מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם שינויים באתר, הפסקת פעילות האתר באופן זמני או קבוע ו/או בקשר עם הפסקה, הסרה, שינוי ו/או הגבלה על-ידי החברה ו/או מי מטעמה של מאפיינים, יישומים, שירותים, תכנים ו/או כל דבר אחר הכלול באתר.